Priser

Priserne i trykprisberegneren er baseret på trykklart materiale eller genoptrykspriser.
Drejer det sig om en ny opgave kan vi bl.a. hjælpe med helt traditionelle reklamebureauopgaver – det kan være
design og opsætning af annoncer, brochurer, foldere, kuverter, visitkort m.m – så tøv ikke med at kontakte os....

Vi er klar til at hjælpe!

;